Proizvodna postrojenja

Koksara

Ugalj je potreban pri proizvodnji tečnog gvožđa na visokoj peći. Ugalj se zagrijava u koksnim pećima bez prisustva kisika. Ovaj proces se naziva “suhom destilacijom” i gotovi proizvod ovog procesa jeste metalurški koks. Metalurški koks se koristi kao gorivo u našoj Visokoj peći. Uz to, koksni plin se koristi u drugim našim postrojenjima.

Aglomeracija

Najbitnija sirovina koja je potrebna za proizvodnju čelika jeste željezna ruda. Međutim, kao što je to slučaj i sa ugljem, željezna ruda se ne može direktno koristiti u Visokoj peći. Zbog toga je potrebno dobiti aglomerat (sinter). Proces proizvodnje aglomerata jeste obrada sirovine prije same proizvodnje gvožđa. Proces se u osnovi sastoji od zagrijavanja željezne rude metalurškim koksom i gotovi proizvod ovog procesa su porozni komadi aglomerata koji se dalje koriste u našoj Visokoj peći.

Energetika

Energetika predstavlja glavno postrojenje za proizvodnju i distribuciju pare, električne energije, različitih plinova i vode. Uz to, Energetika parom snadbijeva i sistem daljinskog grijanja grada.

Visoka peć

U Visokoj peći željezna ruda (u obliku aglomerata) se topi u tečno gvožđe. Početne tačke su gorivo (koks), rude i nemetalni dodaci (krečnjak) koji se neprestano dodaju kroz vrh peći, dok se u peć duva vrući zrak kroz cijevi koje se nazivaju duvnicama, tako da se hemijska reakcija odvija u cijeloj peći kako materijal pada dole. Gotovi proizvod jeste čisto gvožđe, koje je idealna osnova za stvaranje čelika u narednoj fazi proizvodnje.

Čeličana

Proces proizvodnje čelika počinje prebacivanjem tečnog gvožđa u mikser koji ujednačava hemijski sastav i ne dopušta da se tečno gvožđe stvrdne. Tečno gvožđe se onda zajedno sa starim željezom dodaje u konvertor. Hemijski sastav mješavine se dovršava na kazanskoj peći te se potom lije u gredice koje se koriste interno na valjaonicama ili se prodaju kao polu-fabrikat.

Kontrola kvalitete

Naš Department kontrole kvalitete ima važnu ulogu u kontroli svih sirovina i ulaznih materijala kao i u kontroli gotovih proizvoda, i time osiguravaju održivu integralnu proizvodnju.

Centralno održavanje

Centralno održavanje kontinuirano održava sve mašine, opremu i alate kako bismo osigurali nesmetan rad svih postrojenja.

Valjaonice

Gredice sa Čeličane se prerađuju na našoj Sitnoj i Žičnoj prugi. Betonski čelik u šipkama i koturu te toplovaljana žica u koturu su naši gotovi proizvodi. Toplovaljana žica se isto tako koristi u našoj Tvornici građevinske armature u proizvodnji mreže, hladno orebrene žice i rešetkastih nosača.

Saobraćaj i Logistika

Dobro dizajnirana infrastruktura i organizacija u pogonu osigurava da se sve potrebne sirovine dobiju na vrijeme i da se učinkovito transportuju naši proizvodi kamionima, vozovima, brodovima i baržama.